آخرین اخبار

قانون و حقوق

  • کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروندی

    کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروندی

    محورهای کنفرانس نظارت و اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقى، قضایى و ادارى براى تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله کشور پیشگیرى از فساد ادارى و مبارزه با آن…

  • ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران، چالشها و راهکارها

    ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران، چالشها و راهکارها

    برگزاری همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران (چالش ها و راهکارها) محور های کلی: ۱- چالش های ساختاری نظام مسئولیت مدنی ۲- نظام های خاص مسئولیت مدنی ۳- قلمرو خسارات قابل جبران…